IT Blog
RSS icon Email icon
 • От интернет батка

  Posted on April 8th, 2013 Krasi Nikolov No comments

  Покрай многото ангажименти в Академията и извън нея не ни остана много време за тази задача от конкурса. В процеса на работа, първоначалните ми очаквания се обърнаха на 180°. Смятах, че ще е лесно да открия някакъв софтуер с който да сканирам сайтовете и моята работа ще бъде да търся най прекият път между две страници. В процеса на работа се оказа, че основната част от работата е да напиша софтуер, който да сканира сайтовете. В тази област не познавам добре възможностите, които дава .NET, така че избрах да напиша PHP скрипт.
  Като начало си направих една функция, която да връща всички href атрибути в един файл. За да постигна това използвах CURL заявка в PHP.

    $ch = curl_init();
    $userAgent = 'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)';
    curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $userAgent);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $target_url);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_FAILONERROR, true);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_AUTOREFERER, true);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, true);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, "gzip");
    $html = curl_exec($ch);
  

  Единственото нещо което ми създаде огромни трудности, беше да се досетя че сайта telerikacademy.com подава съдържанието си компресирано. Отне ми цял ден да тествам всякакви енкодинга и накрая решението се оказа много просто.(gzip)
  Следващата стъпка беше да вкарам получения резултат в един DOMDocument за обработка, това в голяма степен улеснява обработката на една html страница. Тук трябваше да филтрирам съдържанието което ми трябва

    //Add content in DOMDocument
    $dom = new DOMDocument();
    @$dom->loadHTML($html);
  
    // Remove parts that I don't need
    if (stripos($target_url, '://telerikacademy.com')) {
      $div = $dom->getElementById('RecentVideos');
      if ($div) {
        $div->parentNode->removeChild($div);
      }
      $div = $dom->getElementById('LetestForumPosts');
      if ($div) {
        $div->parentNode->removeChild($div);
      }
      $div = $dom->getElementById('Calendar');
      if ($div) {
        $div->parentNode->removeChild($div);
      }
      $div = $dom->getElementById('BlogPosts');
      if ($div) {
        $div->parentNode->removeChild($div);
      }
      $div = $dom->getElementById('fb0021a1c');
      if ($div) {
        $div->parentNode->removeChild($div);
      }
    }
    if (stripos($target_url, '://konkurs.pcmagbg.net')) {
      $div = $dom->getElementById('respond');
      if ($div) {
        $div->parentNode->removeChild($div);
      }
    }
  

  В следващата стъпка, направих списък от всички необходими линкове, като правя ново пресяване за да отсея нужните ми елементи. Тук разреших проблема с релативните и абсолютни пътища. За да извършим нужната работа са ни нужни абсолютните пътища, но като резултат трябва да показваме това, което пише в href. Затова прецених, че ще ми трябват и двете стойности. Използвах готова функция за конвертиране на релативни в абсолютни пътища.

    // Here I build list of anchor tags
    $xpath = new DOMXPath($dom);
    if (stripos($target_url, '://www.youtube.com/playlist')) {
      $hrefs = $xpath->evaluate('//div[contains(@class,"primary-pane")]//a');
    } else if (stripos($target_url, '://www.youtube.com/watch')) {
      $hrefs = $xpath->evaluate('//p/a');
    } else {
      $hrefs = $xpath->evaluate('body//a');
    }
  
    //Build list of links
    $links = array();
    for ($i = 0; $i < $hrefs->length; $i++) {
      $href = $hrefs->item($i);
      $url = $href->getAttribute('href');
  
      $full_url = url_to_absolute($target_url, $url);
      if (stripos($full_url, '#')) {
        $position = stripos($full_url, '#');
        $full_url = substr($full_url, 0, $position);
      }
  
      $path = parse_url($full_url, PHP_URL_PATH);
      $ext = pathinfo($path, PATHINFO_EXTENSION);
  
      if (isInSearch($full_url) && !inList($full_url, $links) && ($full_url != $target_url) && !$ext) {
        array_push($links, array('full_url' => $full_url, 'url' => $url));
      }
  
    }
  

  Така вече имах готова функция, която взема едно URL и вади всички негови наследници, като асоциативен масив с абсолютен и релативен път. Следващата стъпка беше да се направи функция, която да направи пълен списък на страниците и връзките между тях. Тук реших да направя два списъка и да опростя нещата. В първият списък пазя само имената на страниците, като на всяко име задавам ID. Във вторият списък на всяко ID ми съответства списък от ID-та, които показва всички връзки от текущата страница. Така имах готов списък от наследници, които можех да ползвам в по нататъшната обработка. Записах си резултата в два текстови файла и можех да се прехвърля в .NET среда.

  function makeSearch(&$pages) {
    $id = 0;
    $page_id = 0;
    $adj_list = array();
    while (isset($pages[$id])) {
      // find links in one url
      $url_result = findLinks($pages[$id]['full_url']);
      if ($url_result) {
        // add url to queue
        $current_list = array();
        foreach ($url_result as $url) {
          if (!in_array($url, $pages)) {
            $page_id++;
            $pages[$page_id] = $url;
            array_push($current_list, $page_id);
          } else {
            array_push($current_list, array_search($url, $pages));
          }
        }
        $adj_list[$id] = $current_list;
      } else {
        unset($pages[$id]);
      }
  
      $id++;
      $countPages = count($pages);
      echo "Count pages - $id / $countPages
  ";
    }
    return $adj_list;
  }
  

  Във C# вече нещата бяха сравнително прости. Трябваше да парсна, двата файла, списъка на наследство и имената на линковете. За да пазя информацията избрах Dictionary заради бързия достъп.

      private static Dictionary<int, List> adjacencyList = new Dictionary<int, List>();
      private static Dictionary<int, Url> pages = new Dictionary<int, Url>();
  

  Следваше да направя метод с които да извърша самото търсене и да върна резултата. Беше ясно, че трябва да се ползва BFS алгоритъм, но нещото което ме затрудни, беше че трябва да пазя пътя по който съм минал. Реших че е най- добре в опашката да пазя Tuple, с два елемента номера на текущата страница и списък с изминатия вече път. По този начин в момента в които стигна до финалния елемент, мога веднага да изведа резултата.
  Тук правя инициализация, на променливите които ще използвам.

        Queue queue = new Queue();
        List path = new List();
        queue.Enqueue(new Tuple<int,List>(start,new List{start}));
        HashSet visited= new HashSet();
        visited.Add(start);
  

  След това проверявам текущия елемент и ако той е решение, преминавам към печат на изхода.

          Tuple<int, List> element = queue.Dequeue() as Tuple<int, List>;
          if (element.Item1 == searched)
          {
            path = element.Item2;
            break;
          }
  

  Ако текущият елемент не е решение, търся всички негови наследници и ги добавям към опашката.

            foreach (var link in adjacencyList[element.Item1])
            {
              if (!visited.Contains(link))
              {
                visited.Add(link);
                List currentPath = element.Item2.ConvertAll(a => a);
                currentPath.Add(link);
                queue.Enqueue(new Tuple<int, List>(link, currentPath));
              }
            }
  

  Нещото което ми остава да покажем изхода и задачата е решена.
  Github source

 • Изпит в Софтуерната Академия на Телерик – C# втора част

  Posted on February 11th, 2013 Krasi Nikolov No comments

  Записах се за изпит за първата възможна дата, защото напоследък съм затрупан от ангажименти и ми се щеше да отпиша поне C# от списъка с проблеми за решаване. Като подготовка за изпита, реших няколко задачи от миналогодишните и не бях особено обнадежден. От една страна, за решаването на всяка задача ми отиваха поне 2-3 часа, от друга страна стигаха до 80-90%. Нямах нито една задача на 100%, всеки път достигах до time limit. Read the rest of this entry »

 • Сортиране чрез сливане

  Posted on January 10th, 2013 Krasi Nikolov No comments

  Ще се постарая накратко и възможно най- просто да обясня, как може да се напише клас на c#, който сортира масив по рекурсивния метод.
  Първо накратко да обясня, какво представлява метода за сортиране чрез сливане. Взема се един масив с n елемента и се разделя на n отделни масива с по 1 елемент. След това на всяка стъпка, всеки масив се обединява със следващия и се сортира. Например ако имаме един масив с 8 елемента, той се дели на 8 масива с по един елемент. На първа стъпка, първият се сравнява със втория, третия с четвъртия… и така се получават 4 масива с по 2 подредени елемента. Същата операция се повтаря и с вече подредените масив, докато накрая не остане само един подреден масив.
  А сега да обясня, как аз решавам този проблем.
  Read the rest of this entry »

 • Triple Rotation Of Digits

  Posted on December 29th, 2012 Krasi Nikolov No comments
  using System;
   
  class Program
  {
    static void Main()
    {
      int k = int.Parse(Console.ReadLine());
      for (int i = 0; i < 3; i++)
      {
        int count = CountNumbers(k);
        if (count == 1)
        {
          break;
        }
        int lastDigit = k % 10;
        k = k / 10;
        for (int j = 0; j < count-1; j++)
        {
          lastDigit *= 10;
        }
        k = lastDigit + k;
      }
      Console.WriteLine(k);
    }
    static int CountNumbers(int n)
    {
      int count = 0;
      do
      {
        n = n / 10;
        count++;
      } while (n> 0);
      return count;
    }
  }
  

  Read the rest of this entry »

 • Poker

  Posted on December 29th, 2012 Krasi Nikolov No comments

  На тази задача, доста се затрудних със “Streight”. Все още не бях направил, да тества А 2 3 4 5 6, но проверката през bgcoder ми даваше 100 %. Загубих още 1 час затова, бях 500/500, но ми се щеше задачите да са верни.

  using System;
  
  class Poker
  {
    static void Main()
    {
      string result;
      int[] cards = new int[5];
      for (int i = 0; i < 5; i++)
      {
        cards[i] = StringToNumber(Console.ReadLine());
      }
      Array.Sort(cards);
      bool isStraight = false;
      if (cards[0] == cards[4])
      {
        result = "Impossible";
      }
      else if ((cards[0] == cards[3]) || (cards[1] == cards[4]))
      {
        result = "Four of a Kind";
      }
      else if (((cards[0] == cards[2]) && (cards[3] == cards[4])) ||
        ((cards[0] == cards[1]) && (cards[2] == cards[4])))
      {
        result = "Full House";
      }
  
      else if (IsStraight(cards))
      {
        result = "Straight";
      }
      else if ((cards[0] == cards[2]) || (cards[1] == cards[3]) || (cards[2] == cards[4]))
      {
        result = "Three of a Kind";
      }
      else if (((cards[0] == cards[1]) && (cards[2] == cards[3])) ||
        ((cards[0] == cards[1]) && (cards[3] == cards[4])) ||
        ((cards[1] == cards[2]) && (cards[3] == cards[4])))
      {
        result = "Two Pairs";
      }
      else if ((cards[0] == cards[1]) || (cards[1] == cards[2]) || (cards[2] == cards[3]) ||
        (cards[3] == cards[4]))
      {
        result = "One Pair";
      }
      else
      {
        result = "Nothing";
      }
      Console.WriteLine(result);
    }
  
  
  
  
    static bool IsStraight(int[] card)
    {
      int[] current = card;
      bool isStraight = true;
      for (int i = 1; i < current.Length; i++)
      {
  
        if ((current[i] != current[i - 1] + 1) && (current[i] != current[i - 1] + 9))
        {
          isStraight = false;
          break;
        }
      }
  
      return isStraight;
    }
  
    static int StringToNumber(string text)
    {
      int number = 0;
      switch (text)
      {
        case "J":
          number = 11;
          break;
        case "Q":
          number = 12;
          break;
        case "K":
          number = 13;
          break;
        case "A":
          number = 14;
          break;
        default:
          number = int.Parse(text);
          break;
      }
      return number;
    }
  }